EDULÒNIA, és la marca comercial d’ENGLISH SUMMER, S.A., la qual actua com a titular, dinamitzadora i gestora de continguts d’aquesta web. EDULÒNIA informa als usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades i, amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, d’11 de juliol.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de l’organització esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini i que opera amb la marca EDULÒNIA amb la finalitat de comercialitzar els seus productes d’educació i ensenyament d’idiomes, edulonia.com disposa de les tecnologies més avançades posades a disposició de l’usuari.
D’acord amb el que disposa la normativa vigent, EDULÒNIA només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.
Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que EDULÒNIA es reserva el dret de modificar aquest avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en que s’accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.
En els anteriors supòsits, EDULÒNIA anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals i, en tot cas, tindran el caràcter de confidencial pel personal d’EDULÒNIA que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE DEIXAR LES DADES I CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S’informa als usuaris de la web, que les respostes a les preguntes plantejades als formularis de recollida de dades contingudes en aquesta website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos als diferents websites, relatius a la dinamització i gestió de continguts realitzats per EDULÒNIA, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular ENGLISH SUMMER, S.A. podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCELACIÓ DE LES SEVES DADES

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recollides en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i / o cancel·lació de dades. Els drets referits al paràgraf precedent, podran exercir-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, adreçada a la següent adreça:

A L’ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT. Rambla Nova, 35, entl. 43003 Tarragona.

Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la recepció a EDULÒNIA a l’adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i e-mail. Aquesta informació és rebuda per ENGLISH SUMMER S.A. i pot ser venuda, cedida o arrendada a altres empreses vinculades al sector d’Ensenyament i colònies escolars. ENGLISH SUMMER S.A. és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a ENGLISH SUMMER S.A. amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix, l’informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.
Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es demanin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.
Si s’escau, es demanarà als Usuaris el seu consentiment perquè ENGLISH SUMMER S.A pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L’USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITS EN UN FITXER

El fet d’introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu ple compliment durant la navegació i participació en la Web edulonia.com

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT DE L’USUARI

Així mateix, i llevat que s’hagi informat a l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, com és el cas d’informació sobre cursos i activitats formatives, en cap cas, llevat dels casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents, cap tercer aliè a ENGLISH SUMMER S.A. tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. A la resta dels casos ENGLISH SUMMER S.A. col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers. ENGLISH SUMMER S.A. pot llogar o cedir les dades personals dels usuaris d’aquesta web, a empreses vinculades al sector d’Ensenyament i colònies escolars, al sector de l’oci i/o sector serveis, segons l’exposat als formularis informatius de captació de dades de caràcter personal. ENGLISH SUMMER S.A., pot llogar o cedir els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, empreses vinculades al sector d’Ensenyament i colònies escolars, al sector de l’oci i/o sector serveis, segons l’exposat als formularis informatius de captació de dades de caràcter personal.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

Ocasionalment, EDULÒNIA envia un correu electrònic confirmant la creació del compte recentment creat per un client, notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina web. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail a info@edulonia.com.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als websites com l’ús que es pugui fer de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que es pugui fer de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través d’aquest, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i finalitats pels quals estan concebuts. ENGLISH SUMMER S.A. no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és ENGLISH SUMMER S.A. amb domicili a Rambla Nova, 35, entl. 43003 Tarragona, i amb la gestió del domini d’Internet www.englishsummer.com, inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través de l’e-mail info@englishsummer.com. Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la societat esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini i de edulonia.com, i que opera amb la marca EDULÒNIA

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS DE ALTRES WEB’S I XARXES SOCIALS

L’empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual sigui ella el titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, fora d’aquesta web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

ENGLISH SUMMER S.A., col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns web i, sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal. ENGLISH SUMMER S.A. es compromet a controlar els continguts que s’exposen en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles. ENGLISH SUMMER S.A., recomana, seguint instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per l’ús de xarxes socials o navegació en entorns web, les execució de les següents accions:

• Es recomana a tots els usuaris recórrer a l’ús de pseudònims o nicks personals amb els que operar a través d’Internet, permetent disposar d’una autèntica “identitat digital”, que no posi en dubte la seguretat de la seva vida personal i professional.

• Es recomana als usuaris tenir especial cura a l’hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, ja que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.

• Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d’usuari, com posteriorment, les condicions generals d’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els seus llocs web.

• Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social, de manera que aquest no sigui completament públic, sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada al perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com a “amics” o “contactes directes” prèviament per l’usuari.

• Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rep i investigant sempre que fos possible i necessari, qui és la persona que demana el seu contacte a través de la xarxa social.

• Es recomana no publicar al perfil de l’usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d’oci que sol freqüentar.

• Als usuaris d’eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte a la publicació d’informació relativa als llocs en què es troba en tot moment.

• Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l’usuari estarà cometent un il·lícit civil protegible per part dels tribunals nacionals.

• Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms d’usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les quals sigui membre.

• Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb ús de majúscules i minúscules.

• Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat.

• Els menors no han de revelar dades personals excessives. En cap cas han de subministrar les dades a desconeguts.

• S’ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina web. En ella s’explica qui són els titulars de la mateixa i la finalitat per la qual es demanen les dades.

• Si l’usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que es demanin dades per part d’una xarxa social s’ha de preguntar als pares o tutors per veure si ells aproven la subscripció o no.

• No s’han de comunicar a tercers els noms d’usuari i contrasenya, ni compartir entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no s’han de comunicar a tercers i/o desconeguts.

• Sempre que es tingui qualsevol dubte respecte a alguna situació que es derivi de l’ús de les xarxes socials i eines col.laboratives, s’ha de preguntar als pares o tutors.

• S’ha de mantenir l’ordinador en una zona comuna de la casa.

• S’han d’establir regles sobre l’ús d’Internet a casa.

• Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d’aquest tipus de plataformes, tant positives com negatives.

• Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com correu de contacte secundari.

• Assegurar-se que els controls de verificació de l’edat estan implementats.

• Assegurar la correcta instal·lació del bloquejador de continguts.

• Conscienciar i informar els menors sobre aspectes relatius a la seguretat.

• Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut al món online i que si ho fan ha de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.

• Assegurar-se que els menors coneixen els riscos i implicacions d’allotjar continguts com vídeos i fotografies, així com l’ús de càmeres web a través de les xarxes socials.

• Controlar el perfil d’usuari del menor.

• Assegurar-se que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per a la seva edat.

• Assegurar-se que els menors no utilitzen el seu nom complet.

• Les accions proposades també són aplicables, en la mesura del possible als SMS, MMS o qualsevol servei o producte gestionat per comunicacions via telefònica fixa o mòbil.