Colònies escolars
Les escoles que desitgin realitzar una estada a les nostres cases de colònies es poden contactar a través de:
Grups & Esdeveniments
Si voleu venir a les nostres cases o venir a celebrar un esdeveniment podeu reservar a través de:
Turisme familiar
Viu una estada a les nostres cases de colònies i gaudeix d'un entorn únic.
Política de privacitat

ENGLISH SUMMER, S.A., proveïda de CIF A43091388 actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web https://www.edulonia.com (en endavant EULÒNIA). L’entitat informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 20167679 del Parlament europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), amb la llei orgànica espanyola 3/2018 de 5 de desembre sobre protecció de dades i garantia dels drets digitals, i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç electrònic, Llei 34/2002, de l’11 de juliol.

 

Raó social o nom de l'empresa
ENGLISH SUMMER, S.A.

CIF
A43091388

Població
TARRAGONA

Codi Postal
43008

Finalitat
Legitimació

 

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT 

ABAST

La present Política de privacitat de ENGLISH SUMMER, S.A. regula l'obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilitades pels usuaris en la present web https://www.edulonia.com o en qualsevol dels entorns d'Internet de l'entitat.

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos a les diferents websites, relatius als serveis prestats per English Summer, S.A., els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en un tractament de les dades de caràcter personal, del qual és titular ENGLISH SUMMER, S.A. podent exercir-se els drets pertinents segons s'exposa en les clàusules següents.

Tots els textos legals es troben a disposició dels usuaris i interessats en la web corresponent. 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

ENGLISH SUMMER, S.A., com a titular de la web https://www.edulonia.com, és la persona jurídica responsable de la recollida i processament de les seves dades personals en relació amb els serveis que presta. ENGLISH SUMMER S.A. es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades. Les dades identificaries del responsable de tractament són:

Raó Social del Responsable
ENGLISH SUMMER, S.A.

CIF
A43091388

Direcció:
Finca Tamarit, carretera Castell Tamarit s/n, 43008 TARRAGONA

Contacte amb el DPD
GERARD CASTELLVÍ JAUMEJOAN

 

AMB QUINA FINALITAT/S RECOPILEM LES VOSTRES DADES?

D'acord amb el que disposa la normativa vigent, ENGLISH SUMMER, S.A., com a titular de la web https://www.edulonia.com, només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei. En la present web, només es tractaran les dades de contacte facilitades per l'usuari. Les dades que es poden recavar de l'usuari seran tractades amb les finalitats de:

 • Gestió de possibles clients i contactes
 • Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa
 • Gestió de proveïdors, comptable, fiscal i administrativa
 • Gestió de candidats
 • Gestió de RRHH i col·laboradors, fiscal, administrativa i comptable

S'informa que no es realitzaran avaluacions automatitzades, ni s'elaboraran perfils d'usuaris.

Així mateix, l'informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre l'usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, llevat que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per la qual varen ser captats.

A quins destinataris es comunicarà les seves dades?

Llevat que s'hagi informat a l'Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, com és el cas d'informació sobre cursos i activitats formatives, en cap cas, llevat dels casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents, cap tercer aliè a ENGLISH SUMMER S.A. tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. A la resta dels casos ENGLISH SUMMER S.A. col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

ENGLISH SUMMER S.A. no ven, pot llogar o cedir les dades personals dels usuaris d'aquesta web, exceptuant el cas que sigui necessari per a la prestació del servei.

ENGLISH SUMMER S.A. no ven, pot llogar o cedir els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, exceptuant el cas que sigui necessari per a la prestació del servei.

La web posseeix enllaços, aplicacions i funcionalitats compartides amb tercers, com són les xarxes socials o els sistemes de comunicació on-line, ENGLISH SUMMER, S.A. no es fa responsable de les informacions que es recullin en les aplicacions esmentades, funcionalitats o xarxes socials titularitat de tercers sobre les quals no té capacitat de gestió ni control, essent, per tant, d'aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que poguessin constar en els llocs web o similars dels tercers.

Quins són els drets dels usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recollides en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en el Reglament de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), així com els drets reconeguts a la llei orgànica espanyola 3/2018 de 5 de desembre sobre protecció de dades i garantia dels drets digitals. Entre d´altres, podran exercitar els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament.

Els drets referits al paràgraf precedent, podran exercir-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, adreçada a la següent adreça:

ENGLISH SUMMER, S.A.
Finca Tamarit, Carretera Castell Tamarit s/n, 43008 TARRAGONA

Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la recepció a EDULÒNIA a l'adreça indicada.

COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES E IRREGULARITATS

En cas d'existir alguna conducta o situació que pugui ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol tipus, es prega contactar amb:

ENGLISH SUMMER, S.A.
Finca Tamarit, Carretera Castell Tamarit s/n, 43008 TARRAGONA

COMPROMÍS DE L'USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN ESCRITES EN UN TRACTAMENT

El fet d'introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica acceptar les presents condicions d'ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d'ús i avís legal i que es compromet al seu ple compliment durant la navegació i participació en https://www.edulonia.com.

En qualsevol cas, l'usuari és responsable de l'autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i complets per la finalitat que siguin aportats, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es poguessin generar per les inexactituds o falsedats esmentades. En qualsevol cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titulars d'un tercer, l'usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits al present avís legal i polítiques de privacitat.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l'accés als websites com l'ús que es pugui fer de la informació i continguts inclosos, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que es pugui fer de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través d'aquest, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran totalment responsables d'aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i finalitats pels quals estan concebuts. ENGLISH SUMMER, S.A., com a titular de la web https://www.edulonia.com, no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers. 

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d'informació contemplat a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és ENGLISH SUMMER S.A. amb domicili a Finca Tamarit, Carretera Castell Tamarit s/n, 43008 TARRAGONA, i amb la gestió del domini d'Internet https://www.edulonia.com, inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través de l'e-mail info@englishsummer.com. Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la societat esmentada anteriorment, propietària d'aquest domini.

INFORMACIÓ SOBRE L'ÚS DE ALTRES WEB'S I XARXES SOCIALS

L'empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual sigui ella el titular o ostenti un dret d'anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d'informació a Internet, fora d'aquesta web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

ENGLISH SUMMER, S.A., com a titular de la web https://www.edulonia.com, col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns web i, sempre recomana a tots els usuaris que abans d'accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.

ENGLISH SUMMER S.A. es compromet a controlar els continguts que s'exposen en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.

ENGLISH SUMMER S.A., recomana, seguint instruccions de l'Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per l'ús de xarxes socials o navegació en entorns web, l'execució de les següents accions:

 • Es recomana a tots els usuaris recórrer a l'ús de pseudònims o nicks personals amb els quals poden operar a través d'Internet, permetent disposar d'una autèntica "identitat digital", que no posi en dubte la seguretat de la seva vida personal i professional.
 • Es recomana als usuaris tenir especial cura a l'hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, ja que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.
 • Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d'usuari, com posteriorment, les condicions generals d'ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els seus llocs web.
 • Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari a la xarxa social, de manera que aquest no sigui completament públic, sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada al perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com a "amics" o "contactes directes" prèviament per l'usuari.
 • Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rep i investigant sempre que fos possible i necessari, qui és la persona que demana el seu contacte a través de la xarxa social.
 • Es recomana no publicar al perfil de l'usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d'oci que sol freqüentar.
 • Als usuaris d'eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte a la publicació d'informació relativa als llocs en què es troba en tot moment.
 • Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l'usuari estarà cometent un il·lícit civil protegible per part dels tribunals nacionals.
 • Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms d'usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les quals sigui membre.
 • Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb ús de majúscules i minúscules.
 • Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
 • Els menors no han de revelar dades personals excessives. En cap cas han de subministrar les dades a desconeguts.
 • S'ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina web. En ella s'explica qui són els titulars de la mateixa i la finalitat per la qual es demanen les dades.
 • Si l'usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que es demanin dades per part d'una xarxa social s'ha de preguntar als pares o tutors per veure si ells aproven la subscripció o no.
 • No s'han de comunicar a tercers els noms d'usuari i contrasenya, ni compartir entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no s'han de comunicar a tercers i/o desconeguts.
 • Sempre que es tingui qualsevol dubte respecte a alguna situació que es derivi de l'ús de les xarxes socials i eines col·laboratives, s'ha de preguntar als pares o tutors.
 • S'ha de mantenir l'ordinador en una zona comuna de la casa.
 • S'han d'establir regles sobre l'ús d'Internet a casa.
 • Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d'aquest tipus de plataformes, tant positives com negatives.
 • Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com correu de contacte secundari.
 • Assegurar-se que els controls de verificació de l'edat estan implementats.
 • Assegurar la correcta instal·lació del bloquejador de continguts.
 • Conscienciar i informar els menors sobre aspectes relatius a la seguretat.
 • Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut al món online i que si ho fan ha de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.
 • Assegurar-se que els menors coneixen els riscos i implicacions d'allotjar continguts com vídeos i fotografies, així com l'ús de càmeres web a través de les xarxes socials.
 • Controlar el perfil d'usuari del menor.
 • Assegurar-se que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per a la seva edat.
 • Assegurar-se que els menors no utilitzen el seu nom complet.
 • Les accions proposades també són aplicables, en la mesura del possible als SMS, MMS o qualsevol servei o producte gestionat per comunicacions via telefònica fixa o mòbil.