Colonias escolares
Las escuelas que deseen realizar una estancia en nuestras casas de colonias se pueden contactar a través de:
Grupos & Eventos
Si queréis venir a nuestras casas o celebrar un evento podéis reservar a través de:
Turismo familiar
Vive una estancia en nuestras casas de colonias y disfruta de un entorno único.
Aviso legal

ENGLISH SUMMER, S.A., provista de CIF A43091388 actúa com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web https://www.edulonia.com. L’entitat informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 20167679 del Parlament europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç electrònic, Llei 34/2002, de l’11 de juliol. 

  •  Raó social o nom de l'empresa: ENGLISH SUMMER, S.A.
  • CIF: A43091388
  • Població: Tarragona
  • Codi Postal: 43003

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT

ABAST

1. CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la web (inclosa la seva àrea privada) atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per EDULÒNIA, en el mateix moment que l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal i les Polítiques de Privacitat en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la Web, ja que pot tenir modificacions.

 

2. INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

ENGLISH SUMMER, S. A., no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per terceres persones.

 

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia es fa per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i ENGLISH SUMMER, S. A., no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web d’ ENGLISH SUMMER, S. A., ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent d’altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o no utilitzar malament un vincle, tant al connectar-se a la Web d’EDULÒNIA, com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la Web d’ENGLISH SUMMER, S. A.

 

3. VINCLES O ENLLAÇOS DES D’ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expressament establir qualsevol dels vincles https://www.edulonia.com, i/o https://www.englishsummer.com des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre caràcter il·lícit o contrari a la moral i a l’ordre públic. En cap cas, es podrà fer entendre, ni declarar que, ENGLISH SUMMER, S.A., intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en forma alguna els continguts de la pàgina on figuri l’enllà, ni tan sols que consenteixi la seva incursió, excepte autorització expressa.

 

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

ENGLISH SUMMER, provista de CIF A43091388, actúa com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. L’entitat informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Cosell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç electrònic, Llei 34/2002, de l’11 de juliol.

 

En virtud d’aquesta normativa s’informa que les dades facilitades per l’Úsuari a través dels formularis de la web (inclosa l’Àrea Privada), seràn incorporades i tractades en un tractament degudament registrat al RGAEPD del qual n’és responsable ENGLISH SUMMER S.A., amb la finalitat d’atendre la relació establerta entre les part i amparada per la normativa en especial en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i demés legislació connexa. Les dades són confidencials i el seu ús respon als fins legalment establerts en cada moment determinat. Si ho desitja, pot accedir, rectificar, cancela u oposar-se al tractament d’aquestes dades mitjançant un escrit dirigit a la OFICINA LOPD amb domicilio a C/ Sant Francesc, 4 baixos 43003 TARRAGONA. Per obtenir més informació s’acosta la nostra Política de Privacitat, si us plau, adreceu-vos al següent enllaç de Política de Privacitat.

 

5. INFORMACIÓ SOBRE LA UTILIZACIÓ DE COOKIES

En aquesta Web es poden anar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que oferixen als seus clients i als nostres visitants. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació:

• Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la Web.

• Disseny de continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web.

• Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

Veure Política de Cookies.

 

6. RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

ENGLISH SUMMER, S.A. informa que en tot lmoment les mesures de seguretat oportunes a fi de presentar als usuaris de la web informacions i serveis adequats, certs i actualitzats; no obstant es reserva el dret de rectificació sobre aquells aspectes que, eventualment i de forma fortuïta, puguin sofrir incorreccions, desactualitzacions o erros.

ENGLISH SUMMER, S.A, ha obtingut la informació i els materials inclosos en la we de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garantitza que sigui exacta o actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen dos finalitats, una finalitat informativa en referència a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altra de venta de serveis, segons lo previst en el present avís legal i la resta de textos legals de la present web.

 

7. INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

ENGLISH SUMMER, S. A., declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, sigui quina sigui la causa. Així mateix, ENGLISH SUMMER, S.A. no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del flux elèctric o qualsevol altre classe de dany indirecte que afecti als usuaris per causes alienes a ENGLISH SUMMER, S. A.

ENGLISH SUMMER, S. A., no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin esmenats, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o d’altres components nocius, sense el perjudici que ENGLISH SUMMER, S.A. realitza els seus millors esforços per evitar aquesta classe d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions sobre la base de la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

 

8. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per ENGLISH SUMMER, S. A., així com els continguts introduïts a la xarxa mitjançant les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual i per això estan protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com els seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit d’ENGLISH SUMMER, S. A.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en diversos websites i, especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’ENGLISH SUMMER, S. A., o de terceres persones titulars d’aquests continguts que han autoritzat degudament la seva inclusió als diversos websites.

 

Els continguts, imatges, formes, opinions, índex i la resta d’expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el software necessari per al funcionament i visualització d’aquestes webs, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i estan, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment del que s’assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índex i la resta d’expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit d’ENGLISH SUMMER, S. A.

 

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió de qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les que pertanyen a ENGLISH SUMMER, S. A., així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de les esmentades opinions, imatges, formes, índex i la resta d’expressions formals que es posin a la disposició dels Usuaris mitjançant els serveis o continguts, en la mesura que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

ENGLISH SUMMER, S. A., és lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis oferts a la mateixa web, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

 

ENGLISH SUMMER, S. A., en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que mitjançant les seves pàgines Web puguin introduir-se a la xarxa continguts o opinions, considerats racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines Web d’ENGLISH SUMMER, S. A., al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris mitjançant el Servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfundible el contrari, en els casos on per la naturalesa dels serveis o continguts fos possible, s’entén que autoritzen ENGLISH SUMMER, S.A. per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades que pertanyen a ENGLISH SUMMER, S. A., traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’observacions, opinions o comentaris com aquests, durant el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

 

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris d’aquesta classe, els Usuaris declinen qualsevol pretensió crematística per part d’ENGLISH SUMMER, S. A.

D’acord amb el que s’assenyala al paràgraf anterior, ENGLISH SUMMER, S. A., està autoritzada igualment a modificar o alterar observacions, opinions o comentaris com aquests, per tal d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de pàgines Web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol classe de lesió de qualsevol de les facultats morals de drets d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre les mateixes.

 

Queda prohibit qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals una tercera persona pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índex i la resta d’expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç dut a terme per ENGLISH SUMMER, S.A. per al seu funcionament.

 

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web d’ENGLISH SUMMER, S. A., sense el consentiment previ, exprés i per escrit d’ENGLISH SUMMER, S. A. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com una lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual d’ENGLISH SUMMER, S.A., sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

ENGLISH SUMMER, S. A., no assumirà cap mena de responsabilitat enfront de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap mena de responsabilitat pels continguts, serveis, productes… de terceres persones, als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des del website d’ENGLISH SUMMER, S. A.TAT